MUDr. Kateřina Nová

Paliativní péče

Stále více si uvědomuji potřebu poskytnout podporu pro nevyléčitelně nemocné a jejich blízké, jejichž často jediným přáním je v klidu a za důstojných podmínek zemřít doma v kruhu své rodiny či alespoň zůstat doma jak nejdéle to jde. Mám za to, že i jako praktický lékař mohu řadě mým pacientům v této oblasti pomoci. Sekce ,,Paliativní poradna“ je věnována všem, kteří se potřebují dozvědět či získat informace o paliativní péči. Je rozdělena tak, aby byla co nejpřehlednější a každý si mohl nalézt to, co potřebuje, současně bude průběžně doplňována o další informace.
Tento rok jsem absolvovala výběrové řízení na otevření paliativní ambulance Sušice, s kladným výsledkem, na kraji řádně proběhla registrace, bohužel všechny zdravotní pojišťovny (kromě OZP) odmítli uzavřít na tento druh péče smlouvu (důvodem je pokrytí této péče v našem regionu jinými poskytovateli). Proto v současné době  mohu poskytovat péči paliativní jen svým registrovaným pacientům v mezích paliativní péče všeobecné (jako jakýkoliv jiný praktický lékař).

On-line poradna

Vámi položený dotaz prostřednictvím on-line poradny zodpovím do 3 pracovních dnů, pokud nebudu sama znát odpověď, pokusím se nalézt řešení například odkazem na specialisty v dané problematice.

Kontaktní údaje (nebudou zveřejněny)


Kontakt: náměstí Svobody 2/I, Sušice, 342 01

Telefonická konsultace: +420 376 522 859

Osobní setkání: je možné u mne v ordinaci po předchozí domluvě

Nejčastější otázky

Jedná se o komplexní péči poskytovanou pacientům s nevyléčitelnou nemocí v pokročilém či terminálním stadiu. Jako pokročilé onemocnění označujeme takový stav, kdy i za použití nejmodernějších medicínských postupů nelze dosáhnout úplného vyléčení.

Hodně závisí na typu onemocnění.
U onkologických pacientů nejlépe již v době, kdy je mu stále ještě poskytována onkologická (paliativní) léčba, tj. léčba která nevede k uzdravení, ale ke zmenšení nádoru či zpomalení jeho šíření. Častěji o paliativní péči mluvíme v době, kdy onkologická léčba je již ukončena a pacient je předán praktickému lékaři s doporučením léčby symptomatické.
U neonkologických pacientů v době pokročilého nevyléčitelného onemocnění, které již nereaguje na kauzální terapii, selhává jedna či více orgánových soustav (často s nutností opakovaných hospitalizací během roku) vedoucím k zhoršení funkční zdatnosti.
Hospicová paliativní péče je určena pro pacienty v závěrečné (terminální) fázi nemoci.

Nalézt léčebné i neléčebné možnosti, které pomohou udržet dobrou kvalitu života v závěru své nemoci, či, aby pacient mohl důstojně a bezbolestně zemřít v prostředí, kde se cítí dobře.
Toho se docílí sestavením plánu paliativní péče ve čtyřech rovinách: roviny fyzické, psychické, sociální a duchovní.

1) Rovina fyzická:
Snahou je potlačení či zmírnění symptomů jako je především bolest, dušnost, nevolnost na jejich snesitelnou mez. Každého napadne otázka:,,A kdo mi tu péči zajistí?“ - ve většině případů Vám s tím může pomoci Váš ošetřující lékař, nejčastěji lékař praktický, popřípadě onkolog, kardiolog, nefrolog či jakýkoliv lékař, u kterého probíhá základní léčba. V menším procentu případů je nutné vyhledat specializovanou paliativní péči.

2) Rovina psychická:
Závažná nemoc je vždy doprovázena silnými emocemi jako je strach, zlost, smutek. Je přirozené emoce cítit, ale je dobré jim porozumět. K tomu nám může pomoci si o své nemoci promluvit s kýmkoliv, kdo Vám bude naslouchat, případně s odborníkem psychologem. Někdy je nutné vhodně zvolenou léčbou ve spolupráci s psychiatrem zmírnit psychické symptomy jako je výrazná úzkost či deprese.

3) Rovina sociální:
Rovina sociální se zaměřuje umožnit pacientovi a jeho blízkým péči v domácím prostředí prostřednictvím zajištění kompenzačních pomůcek, sociální pečovatelské služby, domácí zdravotní služby, vyřízením sociálních příspěvků. V případě potřeby či přání pacienta pomoci s žádostmi do pobytových zařízeních (domov pro seniory, lůžkový hospic, atd).

4) Rovina duchovní:
Duchovní se zapojuje do péče na přání pacienta či jeho rodiny, podporuje je v hledání naděje, víry a vnitřního pokoje.

Všeobecnou paliativní péči může poskytnout jakýkoliv lékař, který se stará o pacienta s nevyléčitelnou nemocí, nejčastěji lékař praktický. Cca 10-20% pacientů potřebuje přístup komplexní s nutností zajištění léčby týmem specializované paliativní péče, kterou poskytují nejčastěji mobilní či kamenné hospice.

Klíčovou podmínkou je pečující osoba, rodina, která je nemocnému 24 hodin nablízku a pečuje o něj. Dále hodně závisí na typu nemoci a jejím průběhu. V současnosti medicína je natolik pokročilá, že většinu symptomů, které mohou být přítomny, je schopna výrazně zmírnit a tím zlepšit kvalitu života v jeho závěru, zvláště, jedná-li se o pacienta nekomplikovaného. V tomto případě lze poskytnout kvalitní paliativní péči za pomoci, nejčastěji praktického lékaře a agentury domácí zdravotní péče, tzv. home care. Jedná -li se o pacienta se závažnými symptomy vyžadující speciální léčbu včetně přístrojového vybavení, tak lze umožnit svému blízkému zemřít doma jen za pomoci mobilního hospicu, který má ve svém multidisciplinárním týmu 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu přítomného lékaře a zdravotní sestry.

Bohužel zde jakákoliv forma specializované paliativní péče chybí, tudíž možnosti jsou velmi omezené a pokud, tak jen v rovině všeobecné.

Nejbližší zařízení či organizace v okolí, které paliativní péči poskytují jsou:
- kamenný hospic Prachatice - www.hospicpt.cz
- kamenný hospic sv. Lazara Plzeň - www.hsl.cz
- mobilní hospic sv. Markéty Strakonice – www.hospicmarketa.cz. Nutné individuálně domluvit, Sušice je nad rámec dojezdové vzdálenosti.
- agentura domácí zdravotní péče Advantis medical Klatovy - advantismedical.cz. Nemají smlouvu s pojišťovnou ministerstva vnitra 211 a Vojenskou ZP 201, s ostatními ano
- Oblastní charita Klatovy – agentura domácí zdravotní péče www.charitakt.cz
- Oblastní charita Horažďovice - agentura domácí zdravotní péče - horazdovice.charita.cz

Vzhledem k omezeným možnostem poskytování paliativní péče v našem regionu, je možné se obrátit přímo na mne - viz. kontakty. Po zhodnocení celé situace se společně pokusíme nalézt takové řešení, které bude akceptovatelné (a reálně proveditelné) pro všechny a za daných podmínek.

To rozhodně nikoliv. Péče a doprovázení svého blízkého je velmi náročná po stránce fyzické i psychické. Aby jste vše zvládli, i sami o sebe musíte pečovat a mnohdy přijmout pomoc. Někdy pomůže jen sdílení svých obav, nejistot s přítelem, či osobou, která v podobné situaci již byla a zvládla ji. S péčí o nemocného Vám také mohou pomoci profesionální pečovatelky ze Sociálních služeb města Sušice či z Oblastní charity Sušice. S koordinátorkou Vámi vybrané organizace si domluvíte rozsah a časový harmonogram úkonů, které budete potřebovat, je možno i zapůjčit kompenzační pomůcky, které Vám usnadní péči- například polohovací postel, antidekubitální matraci, gramofon, můžete si domluvit odlehčovací služby a atd. 
Ceník pečovatelských služeb Sociálních služeb města Sušice
Ceník kompenzačních pomůcek Sociálních služeb města Sušice
Ceník pečovatelských služeb Oblastní charita Sušice


V současné době jsou státem podporovány rodiny, které se rozhodli dochovat své blízké doma a to:
a) příspěvkem na péči. Jedná se o finanční částku od státu, jejích výše je dána ve vazbě na závažnost zdravotního stavu nemocného. Zde doporučuji, pakliže jej ještě nemáte, zažádat si co nejdříve. Cca 3-4 měsíce trvá vyřízení, ale částka je pak vyplacena zpětně od data podání žádosti. Pokud již příspěvek na péči máte, ale zdravotní stav nemocného se zhoršil, doporučuji zažádat o navýšení.
Informace o příspěvku na péči
Žádost o příspěvek na péči
b) vystavením dlouhodobého ošetřovného v délce maximálně 3 měsíců. Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče může vystavit pouze ošetřující lékař z lůžkového zdravotnického zařízení, kde nemocný (ošetřovaná osoba) byla alespoň 7 dnů nepřetržitě hospitalizována. Zpětně, či na podkladě propuštěcí zprávy již NELZE. Následně po propuštění již agendu přebírá praktický lékař, který kontroluje zdravotního stav nemocného a po ukončení maximální lhůty , kdy jsou dávky vypláceny, též ošetřovné ukončuje.
www.cssz.cz - dlouhodobé ošetřovné
https://www.cssz.cz/web/cz/podrobne-informace-o-dlouhodobem-osetrovnem

Péče o těžce nemocného pacienta, zvláště v závěru života, je pro všechny velmi těžká, je to doba plná obav, nejistot a emocí. V prvé řadě je nutné akceptovat, že čas našeho blízkého se naplnil, a využít tuto dobu například na odpuštění, poděkování a rozloučení, svého blízkého doprovázet, být s ním.
Kromě prosté (ale tak důležité) přítomnosti je zapotřebí svému blízkému ve vazbě na postupnou ztrátu soběstačnosti a pokročilost choroby pomoci v základních denních úkonech – zajistit jídlo, pití, pečovat o pokožku, dutinu ústní, polohovat, pomoci s hygienou. V následujícím odkazu najdete rady a doporučené ověřené postupy, které Vám sepsaly zkušené pečovatelky z Domova pro seniory Sušice p. Kopelentová Lucie, a p. Pavlíková Zdeňka. Péče o imobilního pacienta v závěru života

V případě Vašeho zájmu je možné si domluvit schůzku přímo ve Vašem domácím prostředí s praktickou ukázkou individuální péče o Vašeho blízkého. Lze se obrátit na sociální pracovnici v Domově pro seniory či si schůzku sjednat na telefonním čísle: 601573174, poradenství je bezplatné.

Bohužel závažná nemoc Vašeho blízkého je zpravidla doprovázena tělesnými obtížemi. Kromě ovlivnění těchto symptomů léky, můžete vyzkoušet i další režimová opatření, která mohou ulevit.
nejčastější symptomy pokročilého onemocnění a možnost jejich ovlivnění

Ano, umírající člověk prochází řadou změn, které jsou zcela přirozené, byť pro nás velmi těžko akceptovatelné.

Životní energie - v posledních dnech či týdnech umírající je více unavený, ztrácí energii, zájem o okolní svět, své koníčky, přátele, více spí, odpočívá. Ve své blízkosti chce jen své nejbližší, či chce zůstat sám. I zde můžeme pomoci respektováním této změny, tichou spoluúčastí, jemným dotekem, je-li nemocnému příjemný.

Jídlo a pití - čím více se blíží konec, tím méně tělo potřebuje energii, mění se stravovací návyky, pacient často odmítá jíst, někdy i pít (či naopak pití jako jediné vyžaduje). Prosím, akceptujme to, budeme-li svého blízkého nutit do jídla či pití, můžeme spíše přitížit. Podáváme stravu dle chuti, již striktně nelpíme na dietním stravování (například u diabetiků), spíše preferujeme jídlo lehké, dobře stravitelné, měkké (smetanové krémy, zmrzlina, bujon, pudink), v malých dávkách cca 6x denně, eventuelně podávat sipping - popíjení tekutých nutričních doplňků.
Pokud umírající již není schopen polykat, můžeme mu ulehčit vytíráním dutiny ústní, či vkládáním drcených kousků ledu (zmražený čaj, pomerančový či ananasový džus, coca-cola).

Neklid, změny vědomí - v posledních dnech či hodinách můžeme pozorovat celkový neklid, mumlání, ,,vstávání z postele“, Často pomůže klidné prostředí, v noci ponechání rozsvíceného malého světla, prostá přítomnost, jemný dotyk, klidný hlas, broukání, vůně.

Příznaky bezprostředně nastávající smrti - Oči jsou otevřené nebo polootevřené, ale ve skutečnosti se nedívají. Jako by se dívaly do dálky, upřeně do jednoho místa, ústa jsou otevřená, končetiny jsou chladné, kůže je bledá, mramorová s nádechem do modra, může být přítomna horečka, pocení, puls slábne, mění se frekvence a hloubka dechu (může být rychlejší, či naopak s pauzami). Smrt nastane vymizením úderů srdce a dýchání.

I tato chvíle je pro všechny důležitá, vhodná k poslednímu rozloučení, poděkování nejlépe v kruhu rodiny. Můžete rozsvítit svíčky, otevřít okno, pustit tichou hudbu, pomodlit se. Právní řád nám stanoví, že je třeba provést prohlídku a vystavit list o prohlídce mrtvého. U nás je zvykem volat 155, kde nám zajistí ohledávajícího lékaře, popřípadě zavoláte svého praktického lékaře, jste-li s ním předem domluveni. Po ohledání lékařem, cítíte-li se na to, můžete tělo jemně omýt, doporučuje se dát čistou plenu, neboť může ještě dojít k samovolnému vyprázdnění. Poté tělo srovnejte, lze podepřít bradu smotaným ručníkem, či bradu podvázat, zemřelého oblékněte (svrchní oděv). To vše nejlépe do 2 hodin po úmrtí, než nadejde posmrtná ztuhlost. Tu můžete oddálit přikrytím zemřelého dekou, tělo pomaleji chladne. Poté kontaktujte pohřební službu (ne dříve než 2 hodiny po úmrtí, doba do kdy, není stanovena, možno ji časově využít i pro vzdálené příbuzné, kteří chtějí přijet a rozloučit se). Pro ohledávajícího lékaře je třeba si připravit průkaz totožnosti zemřelého, kartičku zdravotní pojišťovny, s výhodou i lékařské zprávy máte-li je k dispozici.

Užitečné odkazy, kontakty